top of page

VEDTÆGTER FOR A3

VEDTÆGTERNE


§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: A3 – Foreningen ”Den 3. alder”

Hjemstedet er Aarhus Kommune.

Foreningens adresse er:

§2 Foreningens CVR- nummer

Foreningen har fået tildelt følgende CVR-nummer: 41973072

§3 Foreningens opstart

Foreningen er stiftet på stiftende generalforsamling den 24. november 2020

§4 Formål

A3 vil arbejde på:

• At inspirere og støtte ældre i den tredje alder, som ønsker at være samfundsaktive og være aktiv del af en gruppe/ fællesskab

• at tage initiativ til og understøtte opstart af selvkørende grupper

• at lave arrangementer der opbygger relationer og fællesskaber for målgruppen

• at udvikle anbefalinger og strukturer for, hvordan seniorer i den 3. alder bedst understøttes og engageres


§5 Værdigrundlag

 • Aktive mennesker på 60+ er en væsentlig og uundværlig ressource i samfundet.

 • Mennesker skal behandles ligeværdigt uanset alder, køn, seksuel orientering og etnicitet.

 • A3 vil modvirke aldersrelaterede myter og fordomme.

 • Mennesker skal ikke defineres af deres alder, men af alt det de er.

 • A3 vil møde mennesker i ligeværdighed og med respekt for forskellighed.

 • A3 er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

 • A3 arbejder for at selvkørende grupper, der ønsker at være samfundsaktive i den 3. alder, kan styrke det sociale ansvar og fællesskab og en aktiv medvirken i en samfundsnyttig indsats.

§ 6 Medlemskab

 • Som medlemmer kan optages mennesker, der støtter foreningens formål og arbejde.

 • Man er medlem, når man er godkendt af bestyrelsen og har betalt sit årlige kontingent

 • Ved udmeldelse af foreningen, kan intet medlem gøre krav på en andel af foreningens formue.

 • Medlemsperioden følger kalenderåret.

 • Foreningen fører et medlemskartotek med medlemmernes navn og adresse.

 • Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen. Der refunderes ikke betalt kontingent.

 • Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

 • Et medlem kan udelukkes af foreningen, hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller formål.

 • Beslutning om eksklusion varetages af bestyrelsen og beslutningen kan omstødes på den første efterfølgende generalforsamling.

§7 Generalforsamling

 • Generalforsamlingen (GF) er foreningens øverste myndighed

 • GF afholdes hvert år i marts måned

 • Indkaldelse til GF sker ved at der sendes en indkaldelse til medlemmerne via e-mail med mindst 14 dages varsel.

 • Man kan ikke blive medlem under generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtige med de fremmødt medlemmer

 • Medlemmer kan indgive forslag til GF indtil en uge før afholdelsen. Forslagene skal være skriftlige og sendes til formanden.

 • Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer

 • Hvert medlem har en stemme.

 • Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer

 • Valg til bestyrelsen kræver at man er til stede på GF, eller at man har afgivet en fuldmagt.

 • Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse

4. Forelæggelse af reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Bestyrelsen forslag til budget fremlægges til orientering

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af 4 -6 medlemmer til bestyrelsen

9. Valg af en suppleant til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

§8 Ekstraordinær Generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

 • Indkaldelse sker som til en ordinær GF

 • Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer

 • Hvert medlem har en stemme.


Dagsorden består af følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer.

3. Behandling af den konkrete sag.

4. Eventuelt.


§9 Bestyrelsen

 • Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 • Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 • Bestyrelsen består af 4-6 personer.

 • Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling med formand og kasserer.

 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden.

 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

 • Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst tre medlemmer finder det nødvendigt dog mindst en gang i kvartalet.

 • Der tages et beslutningsreferat af hvert bestyrelsesmøde.

 • Bestyrelsen ansætter / afskediger ansatte i foreningen.

 • Bestyrelsens medlemmer vælges for et år.

 • Ansat personale kan ikke stille op til bestyrelsen


§10 Regnskab/ Revision

 • Foreningens regnskab følger kalenderåret.

 • Så snart regnskabet er afsluttet afgives dette til foreningens revisor.

 • Revisor afgiver revideret regnskab til bestyrelsen senest 1. marts.

 • Revideret regnskab aflægges på den ordinære Generalforsamling.


§11 Tegningsret

 • Foreningen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.


§ 12 Foreningens opløsning

 • For at opløse foreningen kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning af foreningen tilfalder dennes eventuelle formue frivillige sociale formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.


§ 13 IKRAFTTRÆDEN

 • Disse vedtægter træder i kraft den 1/12-202026 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page