top of page

Super hyggelig 2024 generalforsamling i A3

Generalforsamling om medlemsmøde i engAgerede Alders Aktivisters (A3)

Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 16.30-18.30A-huset, Institut for (X), Skovgaardsgade 5C, 8000 Aarhus C

 

REFERAT

 

1. Velkommen ved Carsten Borup

engAgerede Alders Aktivisters bestyrelsesformand Carsten Borup bød velkommen til generalforsamlingen.

 

 

2. Sangindslag fra Signe

Signe Nielsen gav en forsmag på aktiviteterne i en ny sanggruppe, som hun er ansvarlig for i A3.

 

 

3. Valg af dirigent

Johan Rugholdt blev indstillet som dirigent. Johan takker for valget af dirigent og overlader ordet til Carsten Borup.

 


Dagens dirigent Johan Rugholdt

 

4. Valg af referent

Sandra Høivang blev valgt som referent.

 

 

5. Bestyrelsens Beretning

Bestyrelsesformand Carsten Borup fremlagde bestyrelsesberetningen.

 

”I år har der ikke været ret mange midler - heller ikke til løn. Alt der foregår i A3 er frivilligt. I år har vi haft omkring 19 forskellige initiativer. Lige fra terrassebyggeri, gardinsyning, foredrag i ÆldreSagen, kaffesalg, åbne fredage og en masse andre initiativer.

 

I årets løb har vi haft: 140 forskellige møder hvor mere end 3 personer har deltaget. Til disse møder har der været over 780 deltagere - dog ikke unikke deltagere. Eksempelvis:

●       17 skriveværksteder

●       35 teater-prøvedage

●       17 Tuktuk gadesalg

●       8 bestyrelsesmøder

●       Mere end 20 møder vedrørende 4 radioudsendelser

●       12 åbne fredage i containeren

●       - og mere end 30 Qi Gong-events.

 

Disse fakta siger noget om hvor meget aktivitet der er i vores lille forening.” sagde Carsten, og tilføjede, at han fornemmer en stor glæde, som han oplever hver gang han deltager i nogle af A3’s aktiviteter, og at det har en positiv effekt på deltagerne.

 

Resten af formandens beretning er vedlagt generalforsamlingens referat.

 

Formandens beretning blev godkendt med klapsalver og uden bemærkninger.

 

 

Beretninger fra grupperne

 

Tuktuk

Lars fortalte om tuktuk-gruppen. Lige nu skal både knallerten og kaffemaskinen til reparation. Den skal have nyt batteri. Der stilles spørgsmålstegn ved prisen på et nyt batteri. Lars estimerer, at det vil koste omkring 150 kr. for et nyt batteri.

 

Lars opfordrede forsamlingen til at melde sig ind i Tuktuk-gruppen, især hvis man ønsker at tale med mennesker om livet og dét at blive ældre. Bestyrelsesformanden bemærker, at Tuk Tukken indtjente 10.000 kr i 2023.

 

Teatergruppen

Marie Netterstrøm fortalte om teatergruppen, og lavede forskellige taleøvelser med tilhørerne, som en smagsprøve på aktiviteterne i gruppen. Lige nu består gruppen af omkring 8 medlemmer, og der er plads til flere.

 

Skriveværkstedet

Niels læste en tekst op, som han havde skrevet om at være med i skrivegruppen, samt hvad de laver i gruppen. Niels læste desuden et eksempel op, på noget han havde skrevet i gruppen om emnet ”Sund fornuft”.

 

Åben fredag

Johan fortalte om konceptet ”åbne fredage i containeren”, hvor alle kan komme til kaffe og bagværk - og til en snak om stort set hvad som helst. Der er åbent 2 timer ad gangen fra kl.15-17, og der er selvfølgelig plads til flere i planlægningsgruppen.

 

Qi Gong

Pia, Bibi og flere andre holddeltagere trådte frem og fortalte om Qi Gong og øvelserne, de laver i gruppen. De sluttede af med at demonstrere 3 forskellige øvelser for tilhørerne.

En tilhører spørger til, hvorvidt der kun er 1 mand med i gruppen. Der blev svaret ja, og udtrykt ønske om flere mandlige deltagere.

 

 

Radiomagasinet

Carsten fortalte om radiomagasinet ”My Generation”, som principielt udkommer 1 gang i måneden. Det er magasinprogrammer, dvs. at det skifter mellem indlæg, musik og speak. Der er 2 seriøse interviews med á max 12 minutters varighed hver gang. Der er et fast indslag, som hedder ”Niels og Carsten i letbanen”, som er 2 mænd, der taler om livet. Der opfordres til, at man kan henvende sig til Niels og Carsten, hvis man gerne vil være med i gruppen – alle er velkomne.

 

Projekt samvær uanset alder

Carsten fortalte om Projekt Samvær uanset alder. Det er et samarbejde mellem flere andre eksterne foreninger/virksomheder med fokus på alle aldre og generationer. Projektet er udsprunget af A3 og startet ud fra et ønske om at gøre op med den omfattende aldersopdeling i det danske samfund. Projektets første mål er at afholde en konference i Stakladen ved Studenterhus Aarhus den 21. maj 2024.

Det bemærkes af Birgitte, at det er krævende, men meget berigende at omgås folk i alle aldre i hendes storkollektiv, og opmuntrer til at gentænke boformerne i Danmark.

En anden bemærker, at der også findes ”Generationernes Hus” i Aarhus, hvortil Carsten foreslår at vi laver en ekskursion dertil i år.

 

Bestyrelsen

Pia fortalte om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, hvad der laves på bestyrelsesmøderne og suppleres af andre bestyrelsesmedlemmer. Carsten fremhæves som en særlig inspirationskilde til nye tiltag i bestyrelsen, og som en meddeler om de nyeste aldersrelaterede strømninger i samfundet.

Michael bemærker, at A3 skal være mere synlig og gøres mere kendt i samfundet. Han oplever ikke, at folk uden for foreningen kender til A3 eller foreningens arbejde.

Bibi påpeger at vi har begrænsede midler i foreningen, og fortæller om et nyt fokus på at opsøge virksomheder med henblik på at søge støtte derfra.

 

 

6. Regnskab og budget

Foreningens kasserer Sandra Høivang præsenterede foreningens regnskab for 2023.

Kassereren bemærkede, at regnskabet viste et underskud i 2023 på næsten 10.000 kr, og at der nu står 18.080 kr. på foreningens bankkonto.

Dertil bemærkede en tilhører, at Tuk Tukken var en udgift på trods af dens indtjening på 10.000 kr. Der blev desuden stillet spørgsmålstegn ved tilhører ift. kommende udgifter til reparation af Tuk Tukken. Carsten Borup meddelte at disse udgifter ikke er kortlagte eller kendte endnu, men at det ikke forventes at blive mere end 2000 kr.

 

Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

 

Carsten Borup fremlagde et forslag til et budget for 2024, som blev godkendt. Der opstod dog en snak om fremtidige forhold for containeren, som blev stoppet af dirigenten, men som må genoptages på et senere tidspunkt/medlemsmøde.

 

7. Indkomne forslag er til vedtægtsændringer

Carsten Borup præsenterede forslag til ændringer i vedtægterne.

Forslagene er vedlagt generalforsamlingens referat.

 

Ændringerne blev vedtaget med klapsalver.

 

 

8. Fastsættelse af kontingent

Carsten Borup fremlægger forslag om ændring af kontingent fra 0 kr. til 100 kr. årligt for enkeltpersoner. Det foreslås desuden at foreninger kan blive medlem af A3 for 200 kr. årligt, og virksomheder kan blive medlem af A3 for 500-5000 kr. (spændet indebærer mulighed for graduering alt efter virksomhedens størrelse).

 

Carsten beretter at forslaget er udsprunget af et ønske om at søge midler hos virksomheder, og at incitamentet for at betale til en forening, hvis egne medlemmer ikke selv betaler til foreningen, ikke er ligeså stort, som hvis medlemmerne selv bidrager finansielt.

 

Bibi fremlægger, at en aktuel diskussion i mange virksomheder er seniorernes vilkår og overgangen til pensionisttilværelsen, og at A3 ville kunne tilbyde virksomheder aktiviteter, fællesskab eller workshops.

 

Det bemærkes af Carsten Budde, at det kunne være en fordel at fastsætte virksomheders medlemspris efter antallet af medarbejdere. Dette er der delte meninger om blandt tilhørerne.

 

Det vedtages enstemmigt, at kontingentet sættes til 100 kr. årligt for enkeltpersoner, 200 kr. årligt for foreninger og et gradueret ikke (på nuværende tidspunkt) fastlåst beløb for virksomheder.

 

 

9. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

 

Carsten Borup, Pia Gjermandsen og Brita Engelholm modtog genvalg. Johan Rugholt stillede op til bestyrelsen og modtog valg

 

Sandra Høivang var ikke på genvalg som bestyrelsesmedlem, men modtog valg som suppleant. Signe Nielsen genopstillede som suppleant til bestyrelsen og modtog genvalg.

 

Birgitte og Pia Sofie Hansen modtog ikke genvalg.

 

A3’s bestyrelse pr. 20.03.2024 består af:

Carsten Borup (formand)

Pia Gjermandsen

Brita Engelholm

Johan Rugholt

Signe Nielsen (suppleant)

Sandra Høivang (suppleant)

 

10. Eventuelt/Indkomne forslag

 

Carsten Budde fremlagde en personlig aktivitet omhandlende at tage billeder og film af aktiviteter, eksempelvis dem, A3 har, og indbød til, at tilhørerne kunne være med, da han har udstyr nok til flere.

 

 

Dirigent Johan og bestyrelsesformand Carsten Borup sluttede generalforsamlingen af med stor tak til de godt 25 fremmødte medlemmer.

 

 

Referent Sandra Høivang
25 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page